Splošni pogoji poslovanja

 1. Uvodne določbe

  1. člen
  (1) Ti splošni pogoji dopolnjujejo in so sestavni del pogodb o izvedi storitev, ki jih družba KARNION, holistični center razvoja osebne uspešnosti, d.o.o. (v nadaljevanju: ponudnik) sklepa s svojimi naročniki. Naročnik je pravna ali fizična oseba, ki s ponudnikom sklene pogodbo o izvedbi oziroma zagotavljanju ene ali več storitev, ki jih izvaja ali ponuja ponudnik, ne glede na obliko, v kateri je sklenjena pogodba. Pogodbe s ponudnikom ni mogoče skleniti na spletnem mestu https://www.karnion.si.(2) Poleg teh splošnih pogojev lahko za posamezne storitve, ki jih izvaja ali ponuja ponudnik, veljajo še posebni pogoji, na kar bo naročnik ob sklepanju pogodbe posebej opozorjen.(3) V primeru neskladja med določbami teh splošnih pogojev in pogodbenimi določbami veljajo pogodbene določbe.(4) Določbe teh splošnih pogojev so objavljene na običajen način, in sicer so dostopne v elektronski obliki na spletnem naslovu https://www.karnion.si/splosni-pogoji-poslovanja/.(5) Podatki o ponudniku:
  – sedež in naslov: Zgornje Pirniče 140, 1215 Medvode, Slovenija;
  – vpisan v sodni register, št. vpisa 10270900 z dne 9.12.1991;
  – matična številka: 5536731000;
  – davčna številka (ID za DDV): SI94653666 (ponudnik je zavezanec za plačilo davka na dodano vrednost);
  – kontaktna telefonska številka: +386 (0)1 36 23 253;
  – številka telefaksa: +386 (0)1 36 23 257;
  – kontaktni e-poštni naslov: karnion.kranj@siol.net
 2. Sklenitev pogodbe; veljavnost, sprejem in uporaba splošnih pogojev

  2. člen(1) Če ni v sami pogodbi določeno kaj drugega, je pogodba o izvedbi storitev v pisni obliki med ponudnikom in naročnikom sklenjena, ko jo podpišeta obe stranki oziroma njuna zakonita zastopnika. V primeru nesočasnega podpisa je pogodba veljavna z dnem zadnjega podpisa.(2) Kadar stranki ne podpišeta pogodbe v pisni obliki, je pogodba sklenjena, ko ponudnik prejme celoten znesek, ki ga mora po pogodbi za naročeno storitev plačati naročnik, pod pogojem, da je plačilo prejeto v roku, ki ga je določil ponudnik. Če je plačilo prejeto z zamudo, lahko ponudnik bodisi šteje, da je pogodba sklenjena in storitev izvede, bodisi naročnika obvesti, da pogodba ni bila sklenjena in mu prejeti znesek vrne najkasneje v 5 delovnih dneh od pošiljanja obvestila.(3) S sklenitvijo pogodbe s ponudnikom naročnik v celoti sprejema te splošne pogoje in potrjuje, da jih je natančno prebral in da so mu vse določbe v celoti znane in razumljive. Naročnik pogodbe, ki jo sklene s ponudnikom, ne more izpodbijati in ne more ugovarjati svojim pogodbenim obveznostim z argumentom, da mu kakšna določba teh splošnih pogojev ni bila v celoti znana ali razumljiva.(4) Poleg teh splošnih pogojev naročnika zavezujejo tudi določbe protokola, s katerim ga ponudnik seznani pred ali ob začetku izvajanja naročene storitve. Naročnik s podpisom na protokolu potrdi, da je z njim seznanjen in da se z njim strinja. S protokolom ponudnik podrobneje opredeli način potrebnega ravnanja naročnika v času izvajanja storitve, z namenom, da bi bil rezultat izvajanja storitve za naročnika čim boljši.
 3. Način plačila za storitve, obrestovanje predplačila, cene

  3. člen

  (1) Ponudnik bo naročniku izdal predračun oziroma mu sporočil podatke za nakazilo (predplačilo) dogovorjenega zneska, ki predstavlja plačilo za naročeno storitev.(2) Ponudnik prejeto predplačilo obrestuje po obrestni meri, po kakršni se obrestujejo hranilne vloge, vezane nad tri mesece, in sicer za čas od prejema plačila do dneva, ko bi se v skladu z dogovorom med strankama storitev morala začeti opravljati. Morebiten kasnejši začetek opravljanja storitve, kot je bilo prvotno dogovorjeno, ne pomeni hkrati tudi podaljšanja obdobja obrestovanja, razen če je do kasnejšega začetka prišlo izključno po krivdi ponudnika.(3) Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja v primeru, če prejme ponudnik naročnikovo predplačilo manj kot 3 delovne dni pred dogovorjenim začetkom opravljanja storitve.(4) Za nepravočasna plačila lahko ponudnik zaračuna zakonske zamudne obresti.4. člen(1) Vse cene, navedene kjerkoli v dokumentaciji, ki izvira od ponudnika (vključno s ponudbami, predračuni ipd.), so navedene v evrih (EUR) in vsebujejo davek na dodano vrednost (DDV), če ni pri posamezni ceni posebej navedeno drugače.

  (2) Cena posamezne storitve se določa sproti, glede na potrebe in želje naročnika. V dvomu je dogovorjena cena tista cena, ki je navedena na predračunu oziroma v sporočilu, s katerim je ponudnik naročniku posredoval podatke

  (3) Naročnik soglaša, da mu lahko ponudnik izda račun za naročeno storitev tudi samo v elektronski obliki, na trajnem nosilcu podatkov (npr. v formatu .pdf ali .tiff) in mu ga pošlje po e-pošti oziroma z drugimi sredstvi elektronske komunikacije.

  (4) Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj izključujejo in se ne seštevajo, če ni pri posameznem popustu ali ugodnosti izrecno določeno drugače.

 4. Način in čas izvajanja storitev; pravice naročnika5. člen(1) Naročnik izjavlja in potrjuje, da je seznanjen z dejstvom, da je za uspešno izvedbo naročene storitve nujno njegovo aktivno sodelovanje s ponudnikom, dosledno upoštevanje protokola (4. odstavek 2. člena teh splošnih pogojev) ter navodil oseb, ki v imenu ponudnika izvajajo storitev za naročnika.(2) Razen v primeru iz 3. odstavka tega člena ponudnik ne vrača denarja, ki ga je naročnik plačal za ponudnikovo storitev, tudi če naročnik ne izkoristi ali ne izkoristi v celoti naročene storitve. Naročnik se v takem primeru odpoveduje sklicevati se na pravila o čezmernem prikrajšanju oziroma o neenakosti vzajemnih dajatev.(3) Naročnik ima pravico, da brez navedbe razlogov od ponudnika po 8 šolskih urah izvajanja storitve zahteva zamenjavo osebe, ki v imenu ponudnika izvaja storitev za naročnika. Če naročnik po dodatnih 8 urah izvajanja storitve z drugo osebo še vedno ni zadovoljen s storitvijo, lahko od pogodbe odstopi (z navadno izjavo ali sporočilom, naslovljenim na ponudnika ali na osebo, ki izvaja naročeno storitev, in ne da bi moral navesti razloge za svojo odločitev). Če obsega naročena storitev vsaj 40 šolskih ur programa, v primeru odstopa po tem odstavku ponudnik naročniku vrne 40 % prejetega plačila za to storitev. Če obsega naročena storitev manj kot 40 šolskih ur programa, naročnik ni upravičen do vračila.(4) Naročnik v nobenem primeru ni upravičen do vračila tistega dela plačila, ki se nanaša na že opravljen del storitve (na že porabljene ure oziroma dneve).

  6. člen

  (1) Ponudnik storitev izvede v in na s pogodbo določenem ali naknadno dogovorjenem terminu in lokaciji.

  (2) Na željo naročnika, ki mora biti ponudniku sporočena najkasneje 24 ur pred prvotno dogovorjenim začetkom izvajanja storitve, se začetek izvajanja storitve lahko spremeni, vendar ne več kot dvakrat za isto storitev in ne več kot za 6 mesecev po prvotno dogovorjenem začetku izvajanja storitve. Določbe tega odstavka ne posegajo v pravila o višji sili.

  (3) V primeru višje sile na strani naročnika bo ponudnik z naročnikom soglasno določil nov začetek izvajanja naročene storitve. Pri določanju novega začetka je ponudnik upravičen naročnik pa dolžan upoštevati razpoložljivost oseb, ki v imenu ponudnika izvajajo storitev za naročnika.

 5. Izključitev jamstev in omejitev odgovornosti ponudnika; reklamacije7. člen(1) Ponudnik si bo po najboljših močeh prizadeval zagotavljati najvišjo kakovost svojih storitev, vendar pa ne daje nobenega jamstva ali garancije, da bo naročnik s prejemom oziroma po prejemu storitve dosegel zastavljeni cilj ali da bo rezultat storitve lahko uporabil za želeni namen, saj je uspešnost storitve v veliki meri odvisna od naročnika samega, od njegove zavzetosti in učljivostne kapacitete. Naročnik se zavezuje, da bo redno in vestno delal naloge, ki jih bo dobil od osebe, ki v imenu ponudnika izvaja storitev.(2) Odgovornost naročnika za kakršnikoli škodo, ki bi jo pri izvajanju pogodbe ali v zvezi s pogodbo utrpel naročnik, je izključena, razen če ponudnik škodo povzroči naklepno ali iz hude malomarnosti. Če bi se izključitev odgovornosti iz tega odstavka iz kakršnegakoli razloga izkazala za neveljavno, je odgovornost ponudnika omejena na znesek, ki ga je naročnik dejansko plačal ponudniku za naročeno storitev.(3) Naročnik mora v najkrajšem možnem času grajati morebitno napako, ki jo opazi med izvajanjem naročene storitve, pisno ali v drugi ustrezni obliki, sicer to pravico izgubi.(4) Ponudnik si pridržuje pravico do napak na spletnem mestu https://www.karnion.si, ki služi zgolj za objavo informacij o ponudniku in njegovih storitvah, na katere pa ponudnik ni vezan.
 6. Varstvo in uporaba osebnih in drugih podatkov8. člen(1) Ponudnik osebne podatke naročnikov oziroma oseb, ki jih naročnik napoti k ponudniku, varuje skladno z zakonom in jih obdeluje izključno z namenom, za katerega so bili zbrani.(2) Naročnik, ki je pravna oseba, s sklenitvijo pogodbe s ponudnikom soglaša, da ponudnik njegovo firmo ter izjavo, ki jo poda ob koncu izvajanja storitve, javno objavi kot referenco. Enako velja za fizično osebo, ki je podala soglasje za objavo svojih podatkov. V obeh primerih se šteje, da je dovoljenje dano časovno in teritorialno neomejeno ter brez omejitev glede načina objave.
 7. Končne določbe9. člen(1) Razmerje med ponudnikom in naročnikom se presoja po pravu Republike Slovenije, brez uporabe pravil o mednarodnem zasebnem pravu in postopku. V primeru spora med strankama je za odločitev krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče po vsakokratnem sedežu ponudnika.10. člen(1) Vse vsebine na spletnem mestu https://www.karnion.si/ ter vsebine, ki jih ponudnik uporablja pri izvedbi storitev, so avtorskopravno zaščitene in so last ponudnika in/ali oseb, ki so na ali ob teh vsebinah navedene kot avtorji ali nosilci materialnih avtorskih pravic.11. člen

  (1) Ti splošni pogoji veljajo od 1. 1. 2015.

  (2) Ponudnik si pridržuje pravico, da spremeni določbe teh splošnih pogojev brez vnaprejšnjega obvestila ali opozorila. Če je bila ob objavi spremembe pogodba med strankama že sklenjena, se za presojo razmerja med stranka uporabljajo določbe teh splošnih pogojev pred spremembo.

Deli na družabnih omrežjih: